Pozvánka na Konferenciu vodohospodárov v priemysle

V hoteli SITNO Forest Resort, Vyhne sa 11. – 13.11.2019, (pondelok – streda), uskutoční 51. ročník konferencie vodohospodárov v priemysle s medzinárodnou účasťou.
Konferencia sa zameriava na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch.
Témy konferencie:
• Nová legislatíva v oblasti vodného hospodárstva
• Nové trendy pri nakladaní s vodami
• Nové technológie v úprave a čistení vôd
• Využívanie dažďových vôd v priemyselných podnikoch
• Prevádzka a ekonomika vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch
• Globálne zmeny klímy a ich dopad na priemyselné podniky
• Recyklácia vyčistených odpadových vôd v priemysle

www.vodohospodari.sk