Deň otvorených dverí vo vodárenskom múzeu

V rámci podujatia Bratislavských mestských dní, sa dňa 21-22.4.2018 uskutočnil Deň otvorených dverí vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia Stavebnej fakulty. Na tejto enormne navštevovanej akcii bol vytvorený propagačný stánok Stavebnej fakulty, STU, kde boli záujemci a aj laická verejnosť oboznámení o možnostiach štúdia na našej fakulte. Propagačná akcia prebiehala pod záštitou BVS, a.s. s podporou Slovenskej technickej univerzity. Na spoluorganizovaní akcie sa podieľala Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty a taktiež zástupcovia študentov študijného programu Vodné stavby a vodné hospodárstvo.


Podujatie zaujalo všetky vekové kategórie, hlavne nižšie ročníky, pre ktoré boli pripravené zaujímavé pokusy s vodou. Pri pokusoch boli zapojení aj naši študenti, ktorí vysvetľovali ako „fungujú“ základné zákony fyziky aplikované na vodohospodárske problémy a ich využitie v praxi. Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva prispela edukačno-náučným programom s praktickými ukážkami, v ktorom sa široká verejnosť dozvedela o možnostiach a spôsoboch čistenia odpadových vôd. Súčasťou Dňa otvorených dverí bola aj možnosť vstúpiť do existujúcej čerpacej stanice na vodnom zdroji Sihoť. Záujemcovia a laická verejnosť sa mohla na tomto mieste zaujímať a informovať o spôsobe tvorby, získavania a transportu pitnej vody.


Špeciálne poďakovanie pri spolupodieľaní sa na tejto vydarenej odborno-náučnej akcii, s účasťou 2 000 – 3 000 návštevníkov, patrí študentom, ktorí vo svojom voľnom čase prišli podporiť šírenie povedomia o ochrane životného prostredia a pričinili sa k šíreniu dobrého mena celej STU. Menovite sú to: Ing. Réka Csicsaiová, Ing. Ivana Marko, Bc. Róbert Broton, Bc. Marek Šutúš, Martin Pavúček, Natália Plichtová a Peter Ďuroška.