Odborné školenie – Ecology and sustainable development

V dňoch 7. až 15. mája 2019 sa na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, uskutočnilo vzdelávanie zamerané na udržateľný rozvoj urbanizovaných území v medziach ekologickej stability a zadržiavania vody v krajine.

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva hostila skupinu študentov a pedagógov z ruskej univerzity Tambov State Universitypri príležitosti konania kurzu „Ecology and sustainable development“.

Na akademickej pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ich privítala pani prodekanka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. Vedúca Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva prof. Ivona Škultétyová im predstavila pracovisko, laboratóriá a oblasti záujmu katedry.

Samotný kurz prebiehal v priestoroch Katedry ZEI a hlavnou témou bola otázka udržateľného rozvoja urbanizovaných území v medziach ekologickej stability a zadržiavania vody v krajine. Počas kurzu navštívili Vodárenské múzeum BVS a.s.a laboratóriá Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktoré sa konali v rámci rozširovania ich odborného vzdelávania.