Obhajoby záverečných prác a štátne záverečné skúšky

Prvé júnové týždne sú zvyčajne venované obhajobám záverečných prác a štátnym záverečným skúškam. Dňa 08.06. 2021 prebehli záverečné skúšky 2. stupňa štúdia v odbore Vodné stavby a vodného hospodárstvo. Titul inžiniera úspešne obhájili nasledovní študenti:

Študent Vedúci práce Názov práce
Ing. Peter Ďuroška prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. Obnova zdravotno-vodohospodárskej infraštruktúry
Ing. Matej Kapolka prof. Ing. Danka Barloková, PhD. Návrh zásobovania vodou obce Vojňany
Ing. Natália Plichtová prof. Ing. Ján Ilavský, PhD. Stvrdzovanie vody
Ing. Denis Vido Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. Štúdia odkanalizovania obce Nová Bošáca

 

Štátne záverečné skúšky 1. stupňa štúdia v odboroch Vodné stavby a vodné hospodárstvo a Civil Engineering sa konali v dňoch 14.06.-15.06. 2021. Titul bakalára úspešne obhájili nasledovní študenti:

Študent Vedúci práce Názov práce
Raghad Awad prof. Ing. Danka Barloková, PhD. Membrane Processes in Water Treatment
Adam Kollár Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. Využitie bezvýkopových metód pri obnove stokových sietí
Bronislava Mlynárčiková prof. Ing. Danka Barloková, PhD. Úpravne vody v regióne stredného Slovenska

Všetkým študentom gratulujeme k novonadobudnutým titulom a prajeme veľa ďalších úspechov!