PROJECT Label Year Title Main solver
APVV APVV-0372-12 2013-2017 Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
APVV APVV-18-0203 2019-2023 SMART nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
VEGA 1/0574/19 2019-2022 Odľahčovacie komory a ich vplyv na redukciu bodového znečistenia recipientu prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
VEGA 1/0737/19 2019-2021 Riešenie kvality pitnej vody s ohľadom na klimatické zmeny a geologické podmienky prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
APVV APVV-18-0205 2019-2023 Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
APVV APVV-15-0379 2016-2019 Vývoj metód správnej aplikácie dezinfekčných prostriedkov pre zdravotne bezpečnú pitnú vodu prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
VEGA 1/0805/16 2016-2019 Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
ERASMUS+ 561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/ERASMUS-KA2 2015-2017 MARUEEB - Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian and Armenian Universities and Stakeholders prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
VEGA 1/0691/13 2013-2015 Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
APVV APVV-0274-10 2011-2014 Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
VEGA 1/1079/12 2012-2014 Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v integrovanom systéme odvodnenia urbanizovaného územia prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
VEGA 1/1243/12 2012-2014 Prírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostredia prof. Ing. Danica Barloková, PhD.
Joint Projects NETWATER-159311 2010-2013 Systém vzdelávania v technológiach hospodárenia s vodnými zdrojmi prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Joint Projects DeWaLOP 2007-2013 DeWaLoP - Developing Water Loss Prevention Ing. Katarína Tóthová, PhD.
Joint Projects SWAN 158982 2010-2013 Trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi v Strednej Azií. prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
VEGA 1/1143/ 2011-2013 Integrované riešenie obnovy zdravotno-technickej infraštruktúry urbanizovaných sídiel, jej spoľahlivosť a vplyv na prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
APVV APVV-0379-07 2008-2011 Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody prof.. Ing. Danica Barloková, PhD.
KEGA 3/7452/09 2009-2011 Odkanalizovanie urbanizovaných území doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD.
SR - Rakúsko 64s0002 2009-2011 Tools for urban water infrastructure managment prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
VEGA 1/0510/09 2009-2011 Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody prof.. Ing. Danica Barloková, PhD.
VEGA 1/0559/10 2010-2011 Konkurencieschopné a environmentálne bezpečné systémy v oblasti nakladania s odpadmi prof.. Ing. Ivona Škultétyová, PhD.
VEGA 1/0854/08 2008-2010 Optimalizácia návrhu a obnovy inžinierskych sietí v urbanizovanom území, ich alternatívne využitie prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
VEGA 2/0101/08 2008-2010 Určenie závislostí disperzných javov od hlavných hydraulických parametrov tokov doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
KEGA 3/5125/07 2007-2009 Vodárenstvo II prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
VEGA 1/4208/07 2007-2009 Management kvality vody vo vodárenských systémoch prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
VEGA 1/3313/06 2006-2008 Hodnotenie vodárenských dopravných systémov prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
APVV APVT-20-031804 2005-2007 Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch Ing. Katarína Tóthova, PhD.
VEGA 1/2137/05 2005-2007 Zraniteľnosť systémov zásobovania pitnou vodou Ing. Katarína Tóthova, PhD.
VEGA 1/2138/05 2005-2007 Systémová analýza skladby komunálneho odpadu Ing. Katarína Tóthova, PhD.
VEGA 1/2145/05 2005-2007 Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vidieckych sídiel, ako súčasť obnovy ich hmotného prostredia doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.
VEGA 1/2154/05 2005-2007 Implementácia optických informačných káblov v stokových systémoch doc. Ing. Marta Čermáková, PhD.
VEGA 1/2158/05 2005-2007 Zmeny kvality vody v recipientoch spôsobené odtokom z urbanizovaných povodí doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
KEGA 3/1140/03 2003-2005 Vodárenstvo I. prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
VEGA 1/0310/03 2003-2005 Posudzovanie vplyvu odľahčovacích objektov mestských kanalizácií na vodné toky počas prívalových dažďov doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD.
VEGA 1/0324/03 2003-2005 Management vodárenských dopravných systémov prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Energy, environment and sustainable development (EESD) EVK4-CT-2002-00087 2002-2004 Pouižitie programu odhadu životného cyklu pre rozvoj stratégie integrovaného odpadového hospodárstva pre mestá aregióny s rýchlym nárastom ekonómie doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.
VEGA 1/9356/02 2002-2004 Reagulácia dažďového odtoku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
VEGA 1/8320/01 2001-2003 Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia doc. Ing. Oskar Čermák, PhD.