PROJEKT označenie rok názov úlohy hlavný riešiteľ
APVV APVV-18-0203 2019-2023 SMART nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
APVV APVV-18-0205 2019-2023 Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
VEGA 1/0727/20 2020-2022 Výskum transformácie zrážkovo-odtokového procesu konštrukčnými materiálmi a usporiadaním urbanizovaných území Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
VEGA 1/0574/19 2019-2022 Odľahčovacie komory a ich vplyv na redukciu bodového znečistenia recipientu prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
VEGA 1/0737/19 2019-2021 Riešenie kvality pitnej vody s ohľadom na klimatické zmeny a geologické podmienky prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.