Katedry zastrešujúce výučbu odborných predmetov odborov VSVH, VSH, KKP a STOP spustili pilotný projekt s názvom „Staň sa na hodinu vysokoškolákom“, ktorý je zameraný na spoluprácu stredných škôl a Stavebnej fakulty STU. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie študentov v oblasti vodného hospodárstva a zároveň ich oboznámiť s možnosťou štúdia na Stavebnej fakulte. Pandemická situácia prinútila aj oblasť školstva prostredníctvom dištančného vzdelávania presunúť sa do online priestoru, čo nám umožňuje osloviť širšie spektrum študentov, bez ohľadu na ich pôsobisko.

V rámci projektu sú poskytované prednášky so zameraním na vodu pre stredné školy. Tieto prednášky sú koncipované tak, že môžu plnohodnotne alebo čiastočne nahradiť a tým aj spestriť stredoškolské učivo. Prednášky slúžia na doplnenie vedomostí o elementárnej zložke životného prostredia a na rozšírenie obzoru študentov v oblastiach: zásobovania vodou a odkanalizovania, úprave pitnej a úžitkovej vody, čistenia odpadových vôd, balneotechnike, odpadovom hospodárstve, modrozelenej infraštruktúre miest, plánovanie zelene a živých prvkov v mestských oblastiach, funkcii toku a jeho vplyve na okolitú krajinu, protipovodňovej ochrany a ochrany pred prírodnými extrémami, prúdenia vôd v korytách, biokoridoroch na vodných cestách a vodných dielach. Niektoré prednášky ulahodia aj umelecky zameraným študentom, lebo sa zoberajú architektonickým plánovaním verejných priestorov alebo významom riek a vodných plôch v literatúre a histórii Slovenska.

Vďaka jazykovým znalostiam prednášateľov sú prednášky ponúkané v niekoľkých jazykových variáciach.
Zoznam ponúkaných prednášok

V prípade záujmu o ponúkané témy nás neváhajte kontaktovať na email : kzei.svf@gmail.com