Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva vykonáva funkciu osvedčovateľa na prevádzkovanie vodovodou a kanalizácií od roku 2003 na základe vyhlášky 124/2003.

Vyhláška 124/2003 Z.z

Žiadosť

 

Žiadosť - príloha2 2024

(Nájdete aj medzi prílohami)

Požiadavky na vzdelanie - usmernenie MŽP SR

Skúšobný poriadok

Skúšobný poriadok č. 1/2003
Stavebná fakulta STU ako osvedčovateľ, zastúpená Katedrou zdravotného inžinierstva, z júna 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti skúškou pred odbornou komisiou a vydávanie osvedčení na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Stavebná fakulta STU, zastúpená Katedrou zdravotného inžinierstva (ďalej len osvedčovateľ), podľa § 6 zákona č. 442/ 2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) a vyhlášky MP SR č. 124/2003 Z.z. ustanovuje:
§ 1
Predmet skúšobného poriadku
(1) Skúšobný poriadok ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na kvalifikáciu, o rozsahu skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len skúšky), o zriaďovaní a činnosti odborných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len osvedčenie).

Skúšobný poriadok obsahuje tieto prílohy:
Príloha 1) Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax, na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre I. až III. kategóriu.
Príloha 2) Žiadosť o osvedčenie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov
alebo verejných kanalizácií.
Príloha 3) Rozsah skúšky odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií.
Príloha 4) Obsah zápisnice a prezencie.
Príloha 5) Výmer výšky úhrady za zabezpečenie skúšok a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Príloha 6) Vzor chronologického popisu formy vykonávania odbornej praxe požadovanej činnosti.

Termíny skúšok

Na termín skúšok je potrebné sa prihlásiť - vyplniť a zaslať žiadosť s povinnými prílohami a záväznú prihlášku na adresu Osvedčovateľa !

Termín skúšok odbornej spôsobilosti: Prihlasovanie na skúšky je kapacitne obmedzené. Pri naplnení kapacity nie je možné vyplniť formulár. V prípade naplnenia, prosíme zvoľte iný termín.
14.5.2024
November 2024
Žiadosti o vykonanie skúšky môžete posielať na adresu osvedčovateľa priebežne.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Záväzná prihláška pre vodovod alebo kanalizáciu vo formáte WORD.

 

 

Zavazna_prihlaska-kanal-2024

 

Zavazna_prihlaska-voda-2024

 

Fakturacne-udaje-2024

 

 

Kurzy odbornej prípravy

téma dátum školiteľ kontakt
Verejný vodovod (VV) PROEKO, s.r.o. tel.: 02/65 456 361, mobil: 0903 403 083, e-mail: chabalovah@proeko.sk
Verejná kanalizácia (VK) PROEKO, s.r.o. tel.: 02/65 456 361, mobil: 0903 403 083, e-mail: chabalovah@proeko.sk
Verejný vodovod (VV) 3./4 Kvartál 2024 SNK IWA snk.iwa@gmail.com
v kópii : csicsai.reka@gmail.com
Prípravné kurzy na skúšky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie VV
Verejná kanalizácia (VK) 3./4. Kvartál 2024 SNK IWA snk.iwa@gmail.com
v kópii : csicsai.reka@gmail.com
Prípravné kurzy na skúšky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie VK

Prípravné kurzy na skúšky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie VV a VK (Organizátor SNK IWA)