Názov projektu:

Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie


Zodpovedný riešiteľ:

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stavebná fakulta

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva


Spoluriešiteľ:

Výskumný ústav vodného hospodárstva


Odberateľ výsledkov projektu:

Západoslovenská vodárenská spoločnost a.s., Nitra


 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

 Zaplavovanie urbanizovaného územia povodňami má obrovské environmentálne, ekonomické aj sociálne dopady. Otázka vzniku povodní je v celosvetovom meradle diskutovanou témou v súvislosti s klimatickými zmenami, ktoré majú signifikantný vplyv na režim zrážok. Táto zmena prináša problémy, ktorých následky sa musíme pokúsiť vyriešiť.
Jedným z faktorov, ktoré negatívne vplývajú na urbanizované územie počas povodne, je kanalizačný systém. Jeho obsah môže byť vyplavovaný na povrch spätným vzdutím systému a následne pôsobí ako zdroj kontaminácie. Kanalizácia môže zaplavovať územie aj v dôsledku extrémnych zrážok. Dôvodom je nedostatočná kapacita kanalizácie, resp. kanalizačných potrubí a/alebo nedostatočná kapacita vpustov zabezpečujúcich zber povrchovej vody či už v dôsledku zlého návrhu alebo nesprávnej prevádzky. Súčasťou kanalizácie sú aj jej objekty, ktoré sú v čase povodne atakované povrchovým zaplavením, vzdutím alebo špecifickým správaním sa. Eliminovať negatívny dopad počas povodne a záplavy je možné vykonaním technických opatrení na jestvujúcich kanalizáciách, resp. návrhom takej kanalizácie, ktorá bude chránená pred vplyvom povodne.

Ciele projektu:

 1. Eliminácia záplavy zo stokovej siete – ochrana urbanizovaného územia pred negatívnym vplyvom vyplavenia odpadovej a zvlášť splaškovej vody na povrch územia.
 2. Eliminácia negatívneho vplyvu stokovej siete počas povodní, kedy je veľká časť územia zaplavená povodňovou vodou, ktorá je navyše kontaminovaná odpadovou vodou z kanalizácie.

Metodika riešenia projektu:

 • literárny rozbor súčasného stavu vo svetovom meradle a konfrontácia so súčasným stavom na Slovensku
 • experimentálna časť – terénny výskum
 • matematické modelovania získaných údajov z terénu – 2D, 3D modelovanie
 • implementácia na konkrétnej lokalite s cieľom dosiahnutia optimalizácie prevádzky stokovej siete
 • spracovanie metodológie optimalizácie prevádzky stokových sietí na základe výsledkov projektu s cieľom zabezpečenia jej spoľahlivosti

Meranie zrážkových udalostí s využitím zrážkomerných staníc, ktoré boli po selekcii povodia rozmiestnené vzhľadom na výpovednú hodnotu meraní a možnosti ich umiestnenia. Údaje o zrážkach budú zaznamenávané počas celého trvania projektu.

 

Zber zrážkomerných údajov z meteorologických staníc – Nitra, Vráble

Meranie prietokov v stokách – priebežne počas projektu

Kontrolné merania na vybranom povodí stokovej sieti s cieľom určenia prietoku v sieti, zistenia množstva balastných vôd nachádzajúcich sa v sieti a konfrontácie so zrážkomernými údajmi.
Merania sú vykonávané priebežne – automaticky, a lokálne s využitím prietokomeru, ktorý zaznamenáva aktuálnu rýchlosť prúdiacej kvapaliny a na základe merania rýchlostí bude vypočítaný prietok vo vybraných profiloch stokovej siete s cieľom poukázať na vplyv a množstvo balastných vôd v stokovej sieti. Merania prietokov sú vykonávané prístrojom FlowMATE a permanentne snímaním hladiny odpadovej vody vo vybraných úsekoch.

Meranie prietokov určené na determinovanie množstva infitrovaných vôd – Levice

Meranie zvislicových rýchlostí dosadzovacej nádrže – ČOV Nitra

Rez dosadzovacej nádrže – ČOV Nitra

Vyhotovenie grafického záznamu pozorovaných zvislicových rýchlostí

 

2D modelovanie stokovej siete hydrodynamickým modelom s cieľom preukázania správania sa siete v rôznych podmienkach zaťaženia.
Vzhľadom na zložitosť matematického modelovania a náročnosť na dáta sú práce vykonávané paralelne s terénnymi meraniami a neustále spresňované s cieľom vytvoriť čo najvernejší obraz skutočného stavu stokového systému v záujmovej oblasti.
Dosiahnuté priebežné výsledky sú spracovávané vo forme publikácií.

Model stokovej siete v obci Vráble (MIKE Urban)

3D modelovanie tých objektov stokovej siete, ktoré sú označené ako kritické v modelovaní 2D a z terénneho prieskumu.

 • Definovanie objektov v systéme
 • Porovnávacie testy s reálnym správaním sa – využitie terénnych meraní
 • Priebežné spracovanie dosiahnutých výsledkov vo forme publikácií
 • Modelovanie bude vykonávané modelom Fluent – ANSYS

 

Modelovanie primárnej usadzovacej nádrže metódou CFD

Ciele sú vytýčené v súčinnosti s odbornou úrovňou členov riešiteľského tímu. Tento predpoklad implikuje úspešnosť splnenia cieľov, ktoré budú smerované na návrh zlepšení, koncepcie prevádzky jestvujúcej stokovej siete, s odporúčaním na návrh nových stokových sietí a s cieľom zabezpečenia bezpečnej stokovej siete vzhľadom na životné prostredie, na jej efektívnu prevádzku a ochranu zdravia a majetku obyvateľstva.
Prínosy projektu k rozvoju inovácií (nové produkty, zdokonalené produkty, nové úžitkové materiály, nové technológie, nové služby a pod.)
• definovanie systémového a metodického návodu na riešenie krízových situácií v čase povodní a extrémnych búrok budú definované odporúčania na zlepšenie navrhovaných plánov.
• prehodnotenie objektov stokovej siete simuláciami, poskytnutie riešení na zmenu hydraulických a funkčných podmienok prevádzky objektov na stokovej sieti.

Prínosy:
• Získané výsledky budú môcť byť využité pri riešení podobných problémov aj v iných prípadoch v rámci Slovenskej republiky a v zahraničí.
• Na Slovensku aj v zahraničí budú výsledky prezentované na konferenciách a prostredníctvom časopiseckých článkov a jednou z možností je aj spracovanie monografie s touto tematikou.
• Ekonomický prínos výsledkov bude zjavný po ich implementácií v praxi. Konkrétne vyčíslenie úspor bude dané analýzou súčasných prevádzkových nákladov, odpismi a investičnou náročnosťou a porovnaním reálnej ekonomickej náročnosti po implementácií získaných výsledkov nielen v rámci prevádzkovateľa a investora stokovej siete, ale aj v rámci úspor na škodách spôsobených kanalizáciou počas povodní a extrémnych búrok.

Výstupy:
Publikácie:

 • Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch
 • Publikované príspevky na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách
 • Abstrakty príspevkov zo zahraničných a domácich konferencií
 • Odborné práce v zahraničných a domácich časopisoch

Ocenenie DP:

 • Havašová – Vplyv klimatickej zmeny na urbanizované územie – cena AČE

Formálne a neformálne vzdelávanie:

  • Konferencia mladých výskumníkov – KOMVY 2015 – konferencia mladých výskumníkov pôsobiacich v oblasti vodného a environmentálneho inžinierstva.
  • Festival vedy – Európska noc výskumníkov
  • popularizačný stánok v rámci akcie „Noc múzeí a galérií“(19.5.2018), umiestnený v areáli Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s.
  • Spoluorganizácia a odborná garancia konferencie „Zamestnala ma voda“ formou panelovej diskusie, ktorá sa uskutočnila v Trenčíne v rámci výstavy AQUA 2018 - 22. International water management, hydropower engineering, environment protection, waste management and utility equipment exhibition 12.-14.06.2018.
  • Popularizačný stánok v rámci akcie „Deň zeme“(17.6.2018), umiestnený v areáli Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s.
  • popularizačný stánok v rámci akcie „Bratislavské dni“(21-22.04.2018), umiestnený v areáli Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s.

  • Popularizačný stánok v rámci akcie „Deň Dunaja“(22.04.2018), umiestnený v areáli Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s.

 

 

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

meno člena e-mail
zodpovedný riešiteľ projektu
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. stefan.stanko@stuba.sk
členovia riešiteľského kolektívu
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. ivona.skultetyova@stuba.sk
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. jozef.kris@stuba.sk
Ing. Peter Belica, PhD. peter.belica@vuvh.sk
Ing. Pavel Hucko, CSc. pavel.hucko@vuvh.sk
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. jarmila.bozikova@stuba.sk
Ing. Ivana Mahríková, PhD. ivana.mahrikova@stuba.sk
Ing. Kristína Lukáčová (Galbová), PhD. kristina_lukacova@stuba.sk
Ing. Michal Holubec, PhD. michal.holubec@stuba.sk
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. jaroslav.hrudka@stuba.sk
Ing. Lenka Hrudková (Molnárová), PhD. lenka.hrudkova@stuba.sk
Ing. Veronika Gregušová veronika.gregusova@stuba.sk
Ing. Mária Dubcová maria.dubcova@stuba.sk
Ing. Dušan Rusnák dusan_rusnak@stuba.sk
Administratívne riadenie projektu
Ing. Andrea Staňová andrea.stanova@stuba.sk

GALÉRIA