Na základe ustanovenie §53 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Stavebnú fakultu, Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva za osvedčovateľa pre overovanie odbornej spôsobilosti pre revíznych technikov pre malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov skúškou pred odbornou komisiou.

 

Na základe ustanovenia  § 5a, ods. 11 Nariadenia vlády č. č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd  na vykonávanie činnosti revízneho technika sa vyžaduje:

  • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania,
  • najmenej päťročná odborná prax vo vodohospodárskom odvetví alebo obdobnom technickom odvetví.

 

Záväzná prihláška

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA_2024

ŽIADOSŤ O OSVEDČENIE PRE REVÍZNEHO TECHNIKA

Výmer výšky úhrady 2023

Záväznú prihlášku spolu s prílohami  (originál) zašlite na adresu:

Ing. Andrea Raczková

KZEI, Stavebná fakulta

Radlinského 11

81005 Bratislava

a súčasne SKEN závaznej prihlášky s prílohami zašlite na emaily:

andrea.raczkova@stuba.sk  a v kópii na: ivona.skultetyova@stuba.sk

Rezervácia účasti na termín (Február - Máj 2024)

(Pokaľ nie je možné si termín rezervovať, kapacita je naplnená.)