Na základe ustanovenie §53 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Stavebnú fakultu, Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva za osvedčovateľa pre overovanie odbornej spôsobilosti pre revíznych technikov pre malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov skúškou pred odbornou komisiou.

 

Na základe ustanovenia  § 5a, ods. 11 Nariadenia vlády č. č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd  na vykonávanie činnosti revízneho technika sa vyžaduje:

  • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania,
  • najmenej päťročná odborná prax vo vodohospodárskom odvetví alebo obdobnom technickom odvetví.

Záväzná prihláška

ŽIADOSŤ O OSVEDČENIE PRE REVÍZNEHO TECHNIKA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Výmer výšky úhrady 2023

 


 


V prípade, že máte záujem o odborné preškolenie vyplňte údaje vo formulári

Predbežný záujem o školenie