Partneri katedry pozostávajú zo širokého spektra, ktoré je dané činnosťou katedry v minulosti a dnes.

Katedra začala už vo svojich začiatkoch od roku 1953 spolupracovať s praxou, ktorá bola nielen odberateľom absolventov ale bola dodávateľom problémov, ktoré bolo treba riešiť, čo pripselo zároveň k rozvoju nielen katedry, ale aj vedného odboru.

Organizácie a grantové agentúry web
Organizácie:
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) www.minzp.sk
Asociácia vodárenských spoločností (AVS) www.avssr.sk
Asociácia čistiarenských expertov (AČE) www.acesr.sk
Slovenský národný komitét IWA (SNK IWA) www.iwa.sk
Sdružení odboru vodovodu a kanalizace (SOVAK CZ) www.sovak.cz
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) www.zzvh.sk
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) www.sovva.sk
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) www.vuvh.sk
Grantové agentúry:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) www.apvv.sk
Vedecká grantopvá agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) www.minedu.sk
Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) www.saia.sk
CEEPUS www.ceepus.saia.sk
väčšie vodárenské spoločnosti web
Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. www.bvsas.sk
Liptovská vodárenská spoločnost, a.s. Liptovský mikuláš www.lvsas.sk
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín www.ovs.sk
Podtatranská vodárenská spločnost, a.s. Poprad www.pvsas.sk
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a.s., Poprad pvpsas.sk
Považská vodárenská spoločnoť, a.s. www.povs.sk
Severoslovenská vodárenská spoločnost, a.s., Žilina www.sevak.sk
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica www.stvs.sk
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica www.stvps.sk
Trenčianská vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín, www.tvs.sk
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín www.tvkas.sk
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, www.tavos-as.sk
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin www.turvod.sk
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok www.vsr.sk
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. www.komvak.sk
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice www.vodarne.eu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra www.zsvs.sk
Univerzity web
Zahraničné
Universität fur Bodenkultur Wien (BOKU, WIEN) www.boku.ac.at/en
Universitatea Ovidius (OVIDIUS, ROMANIA) www.constructii.univ-ovidius.ro
Tambov State University (TAMBOV, RUSSIA) www.edurussia.ru/entrant/universities/tambov-state-university
Bauman Moscow State Technical University (BAUMAN - MOSCOW, RUSSIA) www.bmstu.ru/en/
Ural Federal University (JEKATERINBURG) www.urfu.ru/en/
Technological University of Tajikistan (TUT TAJIKISTAN) www.tut.tj/en/
East Kazahstan State Technical University (KAZACHSTAN) www.ektu.kz
Kyrgyz State Technical University (KYRGYSTAN) www.kstu.kg
Slovenské
Technická Univerzita v Košiciach (TUKE) www.tuke.sk
České
České vysoké učení technické - Fakulta stavební Katedra zdravotního a ekologického inženýrství (ČVUT FS, KZEI) www.kzei.fsv.cvut.cz
Vysoké učení technické Brno - Fakulta stavební Ústav vodního hospodářství obcí (VUT, UVHO) www.water.fce.vutbr.cz
Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava Oddělení technologie a hospodaření s vodou (VŠB - TUO, HGF) www.vsb.cz/cs/
Firmy web
Jihomoravská armaturka - Hodonín (JMA) www.jmahod.cz
Jung Pumpen (JUNG) www.jung-pumpen.de
Glynwed pipesystems, s.r.o (GLYNWED) www.glynwed.sk
SAINT-GOBAIN PAM SK www.pamlinecz.cz/saint-gobain-pam-sk
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) www.zzvh.sk
Studňa (STUDNA) www.studna.sk
časopisy web
slovenské
Slovak Journal of Civil Engineering Slovak Journal of Civil Engineering
Vodárenské pohľady www.avssr.sk
Enviromagazín www.enviromagazin.sk
české
SOVAK www.sovak.cz
Vodní hospodářství www.vodnihospodarstvi.cz
Vodovod Info (Vodárenský informačný portál) www.vodovod.info