PROJEKT označenie rok názov úlohy hlavný riešiteľ
APVV APVV-22-0610 Technologické postupy na odstránenie endokrinných disruptorov a elimináciu výskytu siníc a ich nežiaducich účinkov vo vodárenských zdrojoch pre zabezpečenie kvality pitnej vody podľa zvyšujúcich sa nárokov novej smernice EÚ pre pitnú vodu prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
VEGA 1/0666/23 Výskyt siníc a mikropolutantov v povrchových vodách a spôsoby ich odstraňovania prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
APVV APVV-22-0564 Analýza impaktu kvality vypúšťaných vôd z DČOV na lokálne zdroje pitných vôd prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
VEGA 1/0682/23 Výskum interakcie kvality povrchového odtoku a kvality podzemných vôd v urbanizovaných územiach prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
ERASMUS+ UKRENERGY Innovative Master Courses Supporting the Improvement of the Energy and Carbon Footprint of the Ukrainian Building Stock prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Buď 1 s 1 CTP JAGA GRANT Analýza možnosti využitia vody z povrchového odtoku v priemyselnom závode Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.