Akreditované bakalárske študijné programy - stavebná fakulta STU BA

 • Civil Engineering (Stavebné inžinierstvo) (CE) *
 • Geodézia a kartografia (GaK)
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS)
 • Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)
 • Pozemné stavby a architektúra (PSA)
 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP)
  (ochrana životného prostredia, využitie vodnej energie, revitalizácia krajiny, krajinné plánovanie, klimatické zmeny....)
 • Technológie a manažérstvo stavieb (TMS)
 • Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)
  (hospodárenie s vodou, riešenie povodní, priehrady, nádrže, vodovody a kanalizácie, kúpeľnictvo, bazény, welness,  odpadové hospodársvo, malé vodné elektrárne, rybovody, atď....)

V externej forme sa štúdium neotvára v žiadnom študijnom programe.

Všetky Bc programy sú ponúkané v dennej forme, dĺžka štúdia 3 roky okrem odboru PSA - trvanie 4 roky.

Detailné informácia o štúdiu na Stavebnej fakulte nájdete tu.

 

Zoznam vybraných predmetov, ktoré je možné študovať na katedrách zaoberajúcich sa vodou a životným prostredím

Pozn.: Nie sú tu zahrnuté niektoré základné predmety ako je matematika, fyzika, geotechnika, práva, manažment, dejiny stavebníctva a pod.

 

 

 • Atelierová tvorba - hydrotechnika
 • Atelierová tvorba - vodné hospodárstvo krajiny
 • Atelierová tvorba - zdravotné inžinierstvo
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Exkurzia 1
 • Hydraulika 1
 • Hydraulika podzemných vôd
 • Hydrológia a meteorológia
 • Hydrológia a vodné hospodárstvo
 • Hydromechanika
 • Hydrotechnické stavby
 • Chémia prvkov životného prostredia
 • Chémia vody
 • Krajinná ekológia
 • Krajinné inžinierstvo
 • Mestské inžinierstvo
 • Navrhovovanie a realizácia vodných stavieb
 • Pôdohospodárstvo a pedológia
 • Projekt 1 - Trvalo udržateľné využitie krajiny
 • Projekt 2 - Stavby na ochranu životného prostredia
 • Stavby vodného hospodárstva krajiny
 • Úpravy tokov
 • Vodohospodárske inžinierstvo
 • Záverečná Bc.práca
 • Zdravotnoinžinierske stavby
 • Znečistenie a ochrana vôd
 • Životné prostredie a hygiena ŽP

Čo u nás vyučujeme ?

Na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva sa snažíme už 60 rokov o to, aby každý obyvateľ v republike mal možnosť piť zdravú vodu kedy chce, aby mu voda bola privedená až do domácností, aby mohol používať splachovacie WC, aby sa mohol umývať, kúpať, jednoducho, aby mohol z hľadiska zdravia  a jeho ochrany využívať pitnú vodu ako samozrejmosť.

Vzdelávanie sa orientuje na oblasti súvisiace so:
 • získavanáním vody - vodné zdroje, podzemná voda, rieky, nádrže, jazerá
 • s úpravou vody -  aby voda mala požadované vlastnosti, teda kvalitu, resp. aby nebola závadná
 • dopravu vody do vodojemu, z vodojemu do spotrebiska -  jednoducho nazývané  VODOVOD
 • odvedenie použitej - znečistenej "odpadovej" vody od spotrebiteľa, cez kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd až späť do rieky
 • staráme sa o to, aby naši absolventi vedeli, ako stavať a prevádzkovať bazény, či už malé alebo verejné
 • staráme sa o výchovu odborníkov, ktorí pracujú v kúpeľníctve - zaoberajú sa technologickouo vodou, minerálnou vodou
 • vychovávame absolventov k poznatkom o tzv. wellness a SPA
 • zoberáme sa súčasným obrovským problémom - zneškodňovanie odpadov, a to na rôznej úrovni, od logistiky zberu, transportu, až po návrh skládky komunálneho odpadu, prípadne spaľovanie
 • snažíme sa využívať vedecké metódy na zlepšenie životného prostredia

 

S tým súvisia aj predmety, ktoré katedra zabezpečuje v rámci pedagogického procesu na odbore Vodné stavby a vodné hospodárstva a na odbore Stavby na tvornu a ochranu prostredia:

BAKALÁRSKY STUPEŇ

 • Atelierová tvorba - zdravotné inžinierstvo
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Chémia prvkov životného prostredia
 • Chémia vody
 • Mestské inžinierstvo
 • Projekt 2 - Stavby na ochranu životného prostredia
 • Stokovanie a cistenie odpadových vôd.
 • Vodárenstvo
 • Zdravotnoinžinierske stavby
 • Znecistenie a ochrana vôd
 • Životné prostredie a hygiena ŽP

INŽINIERSKY STUPEŇ

 • Balneotechnika
 • Čerpacie stanice
 • Hydrológia urbanizovaných území
 • Inžinierske siete
 • Komplexný projekt zdravotno-environmentálnych stavieb
 • Modelovanie procesov zásobovania vodou a odkanalizovania
 • Objekty úpravy a cistenia vôd
 • Odpadové hospodárstvo
 • Projektová tvorba - zdravotné a environmentálne inžinierstvo
 • Projektovanie líniových stavieb v urbanizovanom území
 • Sanácie starých zátaží
 • Stokovanie a cistenie odpadových vôd
 • Technológie vodných stavieb
 • Teória a technika ochrany ovzdušia
 • Vodárenstvo
 • Vodné hospodárstvo priemyselných závodov
 • Zásobovanie vodou a odkanalizovanie
 • Zdravotnovodohospodárske stavby
 • Znečistenie a ochrana vôd