Katedra zdravotného inžinierstva vznikla ako zložka Stavebnej fakulty SVŠT a jej rozvoj bol úzko spätý s rozvojom tejto fakulty. Zárodok terajšej katedry vznikol v druhom roku existencie SVŠT, t.j. v šk. roku 1939/40 na bývalom Odbore inžinierskeho staviteľstva - oddelenie konštruktívne, dopravné a vodohospodárske pod názvom Ústav inžinierskeho staviteľstva a hospodárstva vodného. Pretože to bol prvý ústav s vodohospodárskym zameraním na Odbore, zaobstarával výučbu v základných aj aplikovaných vodohospodárskych predmetoch, a to nielen na odbore inžinierskeho staviteľstva ale aj na iných odboroch SVŠT, ktoré boli už vtedy založené alebo sa neskoršie postupne zakladali.

V úväzku Ústavu I. staviteľstva a hospodárstva vodného v týchto prvých rokoch jeho existencie boli na Odbore inžinierskeho staviteľstva predmety Hydraulika (3 + 1), Hydrológia (3 + 1), Úprava vodných tokov i horských bystrín (3 + 4), Vodárenstvo s technológiou vody (3 + 4), Vodné právo a vodohospodárske predpisy (1 + 0) a Trasovacie cvičenie zo staviteľstva a hospodárstva vodného (8 dní v poli). Na Odbore špeciálnych náuk - oddelenie zememeračského inžinierstva tento ústav zaobstarával výučbu predmetov Encyklopédia inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho (2 + 0 )a Vodné právo a zákony melioračné (1 + 0). Na odbore lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva - oddelenie lesníckeho inžinierstva sa z tohto ústavu vyučovali predmety Zahrádzanie bystrín si základmi hydrauliky a hydrológie (3 + 2) a Vodné právo a zákony vodohospodárske (1 + 0). Pri takomto pomerne vysokom pedagogickom zaťažení mal Ústav I. stav. A hosp. vodného v tomto období, ako väčšina vtedajších ústavov, len dve pedagogické sily - jednoho profesora, ktorým bol prof. Ing. Dr. techn. Peter Danišovič a jednoho asistenta, ktorým bol Ing. Peter Višňovský.

Počiatky terajšej katedry defakto siahajú do roku 1939, keď na Odbore inžinierskeho staviteľstva vznikol Ústav I. staviteľstva a hospodárstva vodného. Prvým vedúcim ústavu bol prof. Š. Bella. V roku 1950 sa premenoval na Katedru melioračného a zdravotného inžinierstva, ktorá sa v roku 1953 rozdelila na Katedru meliorácií a Katedru zdravotného inžinierstva. V roku 2005 sa katedra premenovala na Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva.

Prvým vedúcim katedry bol prof. P. Višňovský, ktorý katedru viedol až do roku 1980.

Pedagogická a vedecká profilácia je formulovaná vednými a technickými disciplínami, ako sú: chémia vody, čistota vôd, vodárenstvo a úprava vôd, stokovanie a čistenie odpadových vôd, hospodárenie s vodou, odpadové hospodárstvo, environmentálne inžinierstvo a pod. Katedra sa zameriava na výchovu inžinierov s uplatnením vo všetkých odvetviach vodného hospodárstva v oblasti zdravotne-vodohospodárskeho inžinierstva a ochrany životného prostredia (zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva vodou, odkanalizovanie obcí, priemyselných a poľnohospodárskych závodov, čistenie odpadových vôd, odpadové hospodárstvo a pod.).

Vedeckovýskumná činnosť sa rozvíja v súlade so súčasnými svetovými trendmi - katedra rieši niekoľko domácich grantov  (VEGA, KEGA, APVV) a medzinárodné projekty (COCT, ESF, EVK, TEMPUS) z oblasti ochrany kvality vodných zdrojov a ich využívania, oblasti hydrauliky stôk, hydrológie urbanizovaných území, degradácie organických látok v skládkach odpadu, odpadového hospodárstva a pod.).

Významnými osobnosťami, ktoré ovplyvnili rozvoj katedry, boli: prof. P. Višňovský, prof. J. Martoň,  prof. P. Urcikán a prof. J. Kriš.

Historický vývoj vedenia katedry: