Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.

Prof.  Ing.  Jozef Kriš, PhD. sa narodil v malebnej dedinke Záhradné pri Prešove. Po ukončení stredoškolského štúdia na „Strednej priemyselnej škole stavebnej“ pokračoval vo svojej púti stavbára na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor „Vodohospodárske stavby“. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia bol 1. decembra 1969 zaradený medzi zamestnancov „Katedry zdravotného inžinierstva“ Stavebnej fakulty SVŠT, ktorej zmenu názvu v roku 2003 inicioval a moderne prispôsobil jej progresívnej činnosti, na Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Počas svojho celoživotného pôsobenia na materskej katedre zastával rôzne funkcie na pedagogických a vedeckých miestach a bol jej dlhoročným vedúcim. V roku 1999 splnil požiadavky kladené na funkčné miesto profesora Stavebnej fakulty STUBA, ktoré aj viacnásobne obhájil.

Z tejto pozície vplýval odborne na mladú generáciu budúcich inžinierov a doktorandov. V pedagogickom procese vyučoval hlavne nosné a výberové predmety, kde sa profiloval hlavne na  oblasť vodárenstva, balneotechniky a inžinierskych sietí. Práve táto profilácia mu paralelne otvárala dvere aj k jeho ďalšiemu aktívnemu pôsobeniu vo vodárenskej branži. Jeho odborné schopnosti využil v mnohých oblastiach odboru – pôsobil v komisiách pre štátne záverečné skúšky a obhajoby záverečných prác nielen na Stavebnej fakulte, fakulte Chemickej a  potravinárskej technológie STU v  Bratislave, Stavebnej fakulte TU v Košiciach, ale aj na Stavebnej fakulte ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB Ostrava.

Dlhé roky pôsobil ako školiteľ doktorandského štúdia „Vodné stavby a vodné hospodárstvo“ a  neskôr ako školiteľ študijného programu „Vodohospodárske inžinierstvo“ kde vychoval mnohých doktorandov. V rámci pôsobenia na Stavebnej fakulte STU vykonával funkciu predsedu Akademického senátu na Stavebnej fakulte, bol členom viacerých grémií fakulty, Kolégia dekana, členom Vedeckej rady a ďalších. Bol predsedom komisárov pre vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti pre udeľovanie „Osvedčenia pre prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií“.

Popri pedagogickej práci sa aktívne zapájal do  organizovania a  riešenia vedeckovýskumných úloh,  ktoré vyústili do jeho bohatej publikačnej činnosti. Je autorom viacerých monografií i mnohých časopiseckých článkov a  článkov publikovaných na odborných a vedeckých podujatiach na Slovensku a v zahraničí napr. v Japonsku, USA, Izraeli, Francúzsku, Taliansku, Juhoafrickej republike, Maroku, Nemecku, Rakúsku, Argentíne, Austrálii, Thajsku, Číne, Poľsku kde prezentoval najnovšie poznatky vedy a techniky získané pri riešení mnohých vedeckých projektov, ktorých bol zodpovedným riešiteľom.

Profesor Kriš svoje poznatky zúročil pri  spolupráci s  Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, v rámci technickej normalizácie, kde dlhoročne pôsobil ako predseda „Technickej komisie č. 1 Vodovody a kanalizácie“. Stál pri kreovaní odbornej „vodárenskej výstavy“ a  jej sprievodných podujatí „AQUA“ v  Trenčíne, medzinárodnej konferencie „Pitná voda“, „Konferencie vodohospodárov v priemysle“ a mnohých ďalších, ktoré počas celého pôsobenia vo funkcii predsedu Slovenského národného komitétu IWA výrazne podporoval.

Pán profesor Jozef Kriš bol veľkým propagátorom vody. Nielen pre mnohých z nás, pre celý svet, ale aj pre neho osobne bol 22. marec – „Svetový deň vody“, jedným z najväčších sviatočných dní v roku. V tomto roku, v roku 2021, má tento deň priliehavé motto „Hodnota vody“, ktoré nám evokuje aj spojenie „Hodnota života“. Tento významný deň sa stal aj posledným dňom pána profesora, kedy nás síce opustil, ale význam posolstva tohtoročného motta nám tento deň bude pána profesora Kriša a jeho odkaz pripomínať už navždy.

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná Fakulta STU v Bratislave.