Svetový deň vody 2022

Od roku 1993 si svet 22. marca pripomína dôležitosť základnej suroviny potrebnej na život – VODY.
Svetový deň vody sa zameriava na zvyšovanie povedomia ľudí o globálnej vodnej kríze, o potrebe
ochrany vodných zdrojov a o udržateľnom rozvoji vodných zdrojov. V tento deň upozorňuje OSN na
rôzne témy týkajúce sa čistej vody, ktoré sú v súlade so 6. bodom dokumentu Ciele trvalo
udržateľného rozvoja. K šiestim hlavným cieľom tohto bodu patrí: zabezpečiť bezpečnú a cenovo
dostupnú pitnú vodu pre každého, zabezpečiť sanitáciu a hygienu pre každého, zlepšiť kvalitu vôd,
zabezpečiť čistenie odpadových vôd a ich bezpečné opätovné použitie, zvýšiť účinnosť využívania vôd
a zabezpečiť dodávku pitnej vody, implementovať princípy Integrovaného manažmentu vodných
zdrojov, chrániť a obnovovať vodné ekosystémy a ekosystémy súvisiace s vodou.

Témou a heslom 29. ročníka Svetového dňa vody „Groundwater – making the invisible visible“, teda
Podzemné vody – spravme neviditeľné viditeľným“.

Podzemná voda je neviditeľná, ale jej vplyv je viditeľný všade. Zdroje pitnej vody, zásobovanie
potravinami a prírodné prostredie – to všetko závisí od podzemnej vody. Podzemná voda je
mimoriadne dôležitá pre zdravé fungovanie všetkých ekosystémov. Je kriticky dôležitá pre ľudskú
spoločnosť a ekosystémy, ale nebola plne uznaná. Podzemná voda musí byť jadrom tvorby politiky
trvalo udržateľného rozvoja a bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri prispôsobovaní sa klimatickým
zmenám, najmä suchu. Musíme chrániť a skúmať podzemnú vodu, aby sme vyvážili potreby ľudí a
planéty.
V súčasnosti je voda pod stálou hrozbou ľudskej činnosti. Rapídnou urbanizáciu, odlesňovaním,
intenzívnou poľnohospodárskou priemyselnou činnosťou prispieva ľudstvo k zhoršovaniu globálnej
klimatickej a vodnej krízy.
Bez komplexného pochopenia skutočnej hodnoty vody nebudeme schopní v budúcnosti zabezpečiť
tento kritický zdroj v prospech všetkých.